Monday, October 30, 2017

Monday, October 23, 2017

Saturday, October 7, 2017

છ વર્ગે કોમ્પ્યુટર શિક્ષક

સુપરવાઈઝર ગુણાકન

માધ્યમિક શાળા સુપરવાઈઝર

માધ્યમિક શાળા સુપરવાઈઝર માટે વર્ગ ધટાડો

ઉ.મા. શા. માટે સુપરવાઈઝર

માધ્યમિક શાળામાં સુપરવાઈઝર માટેનું ગુંણકન

Friday, October 6, 2017

ધોરણ 9 એફ.એ. એસ.એ. મૂલ્યાંકન

શિષ્યવૃતિ માટે આવક વધારો

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા 2017-18

પાઠ લેવાનો ઈનકાર નવી ભરતી

એસ.એસ.સી.પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા સૂચના

કોમ્પ્યુટર શિક્ષક માટે છ વર્ગ જોઈએ