Friday, January 4, 2019

અધિવેશન ની તારીખ માં ફેરફાર

બનાસકાંઠા જિલ્લા શાળા સંચાલક મંડળ નો સંદેશ છે કે તારીખ 12 .1.2019 ના રોજ ડીસા મુકામે યોજાનાર અધિવેશનની તારીખ માં ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે.  નવી  તારીખ નક્કી કરી  ફરી દરેક શાળાના જાણ કરવામાં આવશે